Algemene verkoopsvoorwaarden Belgo-Chemicals BV

Artikel 1: algemeen

Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke tot stand komen tussen Belgo-Chemicals BV en de klant zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Belgo-Chemicals BV werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van Belgo-Chemicals BV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Artikel 2: gebruik

De producten die wij leveren zijn bedoeld voor gebruik in overeenstemming met de documentatie en specificaties van de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Desondanks is Belgo-Chemicals BV als distributeur voor een aantal specifieke producten (actieve farmaceutische ingrediënten) niet in staat om aan de eisen (Europese GDP-richtlijnen voor geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik) te voldoen en kan Belgo-Chemicals BV de producten niet verkopen. De producten die wij leveren kunnen niet worden gebruikt als actieve ingrediënten in de humane of diergeneeskunde. Voor gebruik als farmaceutica, cosmetica, voedseladditieven, landbouwmiddelen, pesticiden of huishoudelijke middelen, moet de klant contact opnemen met de lokale VWR verkooporganisatie. Onze klanten die deze producten willen gebruiken als farmaceutica, cosmetica, voedsel of voor elk ander gebruik moeten hun eigen inspecties en controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met hun lokale wet- en regelgeving (bijv. de Europese farmacopee).

In geen geval zal Belgo-Chemicals BV aansprakelijk zijn als een klant niet volgens de voorschriften gebruik maakt van een product. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te voldoen aan alle toepasselijke gezondheids- en veiligheidsregels en andere regelgevingen en passende maatregelen te nemen met betrekking tot de opslag, verwerking, verkoop en het gebruik van de producten.

 

Artikel 3: promoties e.d.

Alle promoties, brochures, catalogi en prijslijsten, in welke vorm ook, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege Belgo-Chemicals BV.

 Artikel 4: wijzigingen aan offertes

Offertes van Belgo-Chemicals BV zijn gebaseerd op de behoeften van de klant. Belgo-Chemicals BV behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de offertes indien dit noodzakelijk voorkomt. 

Artikel 5: bestellingen

Elke bestelling, opdracht of order van de klant, van zodra ontvangen door Belgo-Chemicals BV, in welke vorm ook, verbindt onherroepelijk de klant tot afname van de goederen en betaling van de factuur.Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn enkel mogelijk, mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Belgo-Chemicals BV.BelgoChemicals BV is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.

 Artikel 6: prijzen

De door Belgo-Chemicals BV vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, zonder additionele bijdragen, toeslagen en kosten, waaronder onder meer doch niet beperkend recupel bijdragen, accijnstoeslagen, transportkosten en administratiekosten.De prijzen van Belgo-Chemicals BV hebben betrekking op de goederen in standaardverpakkingen geleverd in België en GH Luxemburg. Indien de klant een buitengewone verpakking wenst, zoals speciale verpakking vereist voor zee-of luchttransport, een ander wijze van levering dan deze vermeld in artikel 9, eerste paragraaf van deze algemene verkoopsvoorwaarden of levering buiten het grondgebied van België en GH Luxemburg, zijn de daaraan verbonden kosten ten laste van de klant.

Voor bestellingen met een waarde van minder dan 320,00 euro, exclusief BTW, wordt een orderkost aangerekend.Voor bestellingen met een waarde van minder dan 500,00 euro, exclusief BTW, wordt een “milieutoeslag” aangerekend. Deze “milieutoeslag” is begrepen in de orderkost voor bestellingen met een waarde van minder dan 320,00 euro, exclusief BTW.

 Artikel 7: leveringstermijnen

De leveringstermijnen van Belgo-Chemicals BV zijn benaderend en informatief. Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen het magazijn van Belgo-Chemicals BV verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben. Vertragingen in de leveringen geven geen recht op schadevergoeding en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of weigering om de goederen in ontvangst te nemen. Toeval en overmacht geven Belgo-Chemicals BV het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg.

 Artikel 8: leveringsplaats – en voorwaarden

Voor de leveringsplaats wordt overeengekomen, dat de goederen rollend tot op de aangeduide leveringsplaats kunnen worden gebracht en dat de aangeduide leveringsplaats bereikbaar is via gebruikelijke toegangen, d.i. gangen, liften (geen trappen). Belgo-Chemicals BV behoudt zich het recht voor om bijkomende transportkosten in rekening te brengen indien de leveringsplaats niet vrij toegankelijk is.Voor goederen die onder Dry Ice of Blue Ice moeten worden getransporteerd, wordt een extra kost van 27 euro, exclusief BTW, aangerekend.Het vervoer van de goederen is gekoppeld aan de met de klant overeengekomen transportcondities.

Indien de klant niet tijdig verzendingsinstructies verstrekt, behoudt Belgo-Chemicals BV zich het recht voor om stockagekosten aan te rekenen per maand vanaf het opslaan van de goederen. Elke begonnen maand is in haar totaliteit verschuldigd. Ook behoudt Belgo-Chemicals BV zich het recht voor om deze goederen op kosten en risico van de klant onder te brengen in een opslagplaats en dit na eenvoudige ingebrekestelling.

Voor het retour zendingen worden verpakkings- en transportkosten aangerekend.

 Artikel 9: klachten

De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen, opgesteld volgens bestellingsopdracht per e-mail en zijn bevestiging.Klachten betreffende geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk bij Belgo-Chemicals BV toekomen binnen de 48 uur na levering. Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en de specificaties van de klant en zonder beschadigingen.Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de tien dagen na de ontdekking van deze gebreken aangetekend te worden gemeld bij Belgo-Chemicals BVIn elk geval is iedere terugzending van goederen steeds aan de voorafgaande goedkeuring van BelgoChemicals BV onderworpen. Eveneens kan terugzending maar plaatsvinden indien bij de terugzending een door Belgo-Chemicals BV verstrekt retour ordernummer is vermeld.

Artikel 10: terugzending van goederen

Retouraanvragen dienen binnen de tien dagen na levering aangevraagd bij Belgo-Chemicals BV. Retouraanvragen worden slechts aanvaard indien de goederen zich bevinden in de gesloten originele verpakking en indien de originele verpakking niet is beschadigd, beschreven, beplakt of anderszins aangetast.Indien Belgo-Chemicals BV, na akkoord, het goed terugneemt, zal Belgo-Chemicals BV 15 % van de totale waarde van de aankoop als restocking charges aanrekenen en 50€ als retourkostDe artikelen die niet tot het standaardprogramma van Belgo-Chemicals BV behoren en dus op speciale aanvraag van de klant besteld worden, worden niet teruggenomen.Wisselstukken worden niet teruggenomen.

 

Artikel 11: annulatie

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk akkoord van Belgo-Chemicals BV. Bij gebrek aan dergelijk akkoord kan BelgoChemicals BV, hetzij de afname en de integrale betaling eisen van de goederen, hetzij kan Belgo-Chemicals BV de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 50% van de aankoop-, actieprijs van de geannuleerde bestelling.

 

Artikel 12: betalingswaarborgen

Belgo-Chemicals BV behoudt zich het recht voor waarborgen van betaling en/of voorschotten te eisen. Belgo-Chemicals BV bijkomende garanties eisen indien de kredietwaardigheid van de klant volgens de gegevens aan Belgo-Chemicals BV verstrekt door een kredietverzekeringsmaatschappij of door derden wijzen op een wankel of onbetrouwbaar krediet. De verdere uitvoering van de overeenkomst kan worden uitgesteld zolang deze niet gegeven zijn. Bovendien heeft Belgo-Chemicals BV het recht om, zo deze waarborgen en/of voorschotten niet binnen een redelijke termijn, welke 30 dagen niet mag overschrijden, kunnen worden gegeven, zonder voorafgaande verwittiging de overeenkomst te aanzien als eenzijdig verbroken lastens de klant en een schadevergoeding aan te rekenen, waarvan sprake in artikel 11, zijnde een forfaitaire vergoeding van 50% van de aankoopprijs.

 Artikel 13: betalingsvoorwaarden

De facturatie gebeurt uitsluitend elektronisch. De klant verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord en aanvaardt de bewijskracht van deze elektronische factuur. BelgoChemicals BV garandeert de herkomst, de integriteit en de leesbaarheid van de elektronisch uitgeschreven facturen.

De facturen van Belgo-Chemicals BV zijn betaalbaar op de bedrijfszetel, 14 dagen na factuurdatum. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1 % per maand, dan wel de intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is.

Tevens is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

In het geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, staking van betaling, verzoek tot uitstel van betaling -of dit verzoek gerechtelijk wordt geformuleerd, dan wel op officieuze wijze kan Belgo-Chemicals BV een retentierecht uitoefenen op de verkochte goederen en wel tot volledige betaling ervan. Er wordt uitdrukkelijk

overeengekomen dat voor opeenvolgende uitvoeringen van de verschillende koopovereenkomsten, het geheel van de leveringen een globaal pand zullen vormen waarop Belgo-Chemicals BV een retentierecht mag uitoefenen tot volledige betaling van de facturen.

 Artikel 14: eigendomsvoorbehoud

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen blijven de verkochte goederen tot volledige betaling van de facturen die er betrekking op hebben, de eigendom van Belgo-Chemicals BV, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan.

 

Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring van de goederen op de klant overgedragen. De klant verbindt er zich toe de goederen zodanig te bewaren dat zij niet kunnen verward worden met andere goederen, en dat zij kunnen herkend worden als de eigendom van Belgo-Chemicals BV. De betalingen worden eerst in mindering gebracht op de facturen met betrekking tot gebruikte of verder verkochte goederen.

 Artikel 15: waarborg

Vanaf de dag van de levering van de goederen waarop een waarborg is voorzien geeft Belgo-Chemicals BV een waarborg van één jaar op de geleverde (waarborg) goederen, tenzij anders (schriftelijk) is overeengekomen met de klant.

Deze waarborg omvat zowel verplaatsingskosten alsook verpakkingskosten. Belgo-Chemicals BV behoudt zich echter het recht voor verplaatsingskosten alsook verpakkingskosten aan te rekenen indien de goederen zich niet op Belgisch of GH Luxemburgs grondgebied bevinden. Waarborg bussen worden betaald door de klant, de klant is verantwoordelijk voor deze goederen en dit na betaling waarborg. Belgo-Chemicals behoudt zich het recht om waarborg bussen te weigeren tot terugname mits volgende situatie:

          Abnormaal gebruik of gebruik niet conform de handleiding van Belgo-Chemicals BV

          Verontreiniging van de waarborg bus

          Waarborg bus waarbij de etiket is verwijderd.

          Waarborg bus welke niet afkomstig is van Belgo-Chemicals BV

          Een aantal onderdelen zijn nooit onder waarborg, zoals lampen, buizen, thermometers en elektrodes, messen, batterijen.

Een waarborg bus dat verontreinigd is zal in geen enkel geval opnieuw gevuld worden ten huize klant en/of ter plaatse aan het magazijn van Belgo-Chemicals BV. BelgoChemicals behoudt zich het recht deze bus te weigeren en een nieuw en zuivere bus aan te bieden aan de klant, vragende partij. Voor waarborg bussen welke gereinigd dienen te worden zal een forfaitaire prijs van €5/bus aangerekend worden. 

 

 

 

Artikel 16: aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Belgo-Chemicals BV is beperkt tot het bedrag van de factuur die door Belgo-Chemicals BV aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde goederen.Eveneens is de aansprakelijkheid van Belgo-Chemicals BV beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is Belgo-Chemicals BV niet aansprakelijk.Belgo-Chemicals BV is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege Belgo-Chemicals BV.De aansprakelijkheid van Belgo-Chemicals BV is ook beperkt tot het bedrag dat ten aanzien van de betreffende gebeurtenis door de verzekering van Belgo-Chemicals BV wordt uitgekeerd, waarbij een reeks gebeurtenissen die zich voordien in een bepaald verband als één gebeurtenis wordt beschouwd.Belgo-Chemicals BV is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen door de klant of derden.De klant vrijwaart Belgo-Chemicals BV voor aanspraken van derden ter zake van het gebruik van de door Belgo-Chemicals BV aan de klant geleverde goederen.Elk advies dat Belgo-Chemicals BV aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege Belgo-Chemicals BV. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen voor gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken.

 Artikel 17: bijzondere specificaties voor chemicaliën en reagentia

De chemische producten die door Belgo-Chemicals BV geleverd worden, zijn overeenkomstig de waarborgvoorschriften of specificaties aangegeven in de, respectievelijke specificaties vermeld op de etiketten. In geval van tegenstrijdigheid, hebben de specificaties op de etiketten voorrang.Het transport van ontvlambare, bijtende, giftige of onwelriekende producten is onderworpen aan bepaalde wettelijke restricties. Belgo-Chemicals BV is onderworpen aan de wettelijke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke producten. De klant die bij Belgo-Chemicals BV bestellingen plaatst voor chemische producten, die onderworpen zijn aan voornoemde wettelijke voorschriften, inbegrepen maar niet beperkt tot gevaarlijke en giftige producten, dient hiertoe gerechtigd te zijn en zal alle desbetreffende bestaande wetgeving naleven en respecteren. Artikel 18: toepasselijk recht

Alle overeenkomsten van Belgo-Chemicals BV worden beheerst door het Belgisch recht.

 Artikel 19: bevoegde rechtbanken

Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Belgo-Chemicals BV bevoegd. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de klant worden verhaald.

 

Versie 13, April 2021